Leievilkår FuglesangDahl Utleie

1. FORMÅL

Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr m.m. fra FuglesangDahl til bruk i Norge. Utstyr kan ikke føres ut av landet
uten at dette på forhånd er godkjent av FuglesangDahl. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale,
skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og være inntatt i et særskilt avtaledokument hvor disse standard leievilkår skal
vedlegges og utgjøre en del av leievilkårene.

2. BEREGNING AV LEIEN
Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av FuglesangDahl, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med
den dag da utstyret er levert tilbake. Dersom ikke annet er avtalt skal utstyret leveres tilbake til samme sted utstyret ble utlevert fra.

3. FAKTURERING – BETALINGSBETINGELSER
Leie faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste eller i henhold til inngått avtaledokument. Dersom annet ikke er avtalt
faktureres leie etterskuddsvis ukentlig . Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer
forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter
fakturadato. Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før utleieobjektet utleveres. Depositum/forskuddleie avregnes mot
sluttavregning. Der prislisten ikke omfatter det utleieobjektet som leies ut skal leiesummen avtales skriftlig forut for leieperiodens start. Den
daglige leie beregnes for hele leieperioden, uavhengig av om utleieobjektet er brukt eller ikke. Utleieobjekt tilbakelevert etter 08:00 vil bli belastet
en ny dagsleie. Med mindre annet er angitt i FuglesangDahl prisliste, opererer FuglesangDahl på grunnlag av en fem – dagers arbeidsuke. En
arbeidsdag består av 7,5 timer. Leieperioden er beregnet på grunnlag av virkedager, kalenderdager eller måneder, avhengig
av hvilken type leieobjekt som benyttes. Perioder hvor leietaker er forhindret fra å bruke utstyr som følge av for eksempel, streiker, lockout,
værforhold, etc. begrenser ikke leie. Alle utleier gjort til privatkunder er beregnet på grunnlag av kalenderdager. Privatkunder skal betale med
kort eller kontanter dersom ikke annet avtales.

4. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING
FuglesangDahl plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig og forskriftsmessig stand. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid.
Hentes ikke utstyret til avtalt tid, vil FuglesangDahl belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil leieforholdet er avsluttet. Dersom det leverte
utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette FuglesangDahl, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse.
Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt FuglesangDahl om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved
utlevering. Risiko og ansvar for utstyret, herunder i den perioden utstyret transporteres, beror hos leietakeren fra dette forlater FuglesangDahl
utleieavdeling til dette er returnert til samme sted dersom annet ikke avtales.
FuglesangDahl kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren økte omkostninger. Leietakeren er ansvarlig for
at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av
FuglesangDahl for leietakers regning.

5. FREMLEIE
Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse,
pantsettelse el.1.) over utstyret.

6. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET
Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å tilse at
utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har ferdighet og kompetanse, herunder innehar
nødvendige sertifikater og kompetansebevis, til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter
å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Leien er basert på ett skifts bruk av utstyret, eller etter gjeldende avtale. Utstyrets angitte
kapasitet må ikke overskrides. Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. For bruk
til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan
gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. Leietakeren dekker utgifter til løpende driftsutgifter samt utgifter som er nødvendig
til daglig vedlikehold og ettersyn, herunder renhold av utstyret før tilbakelevering, eventuelt forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold samt
utbedring av skader og nødvendig forsikring, se pkt. 7. For å forebygge unødig driftstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som
følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann
på batteri, etc. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av
bruk. FuglesangDahl skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten
forhåndsgodkjenning av FuglesangDahl. FuglesangDahl har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om
hvor dette benyttes under leieperioden. Unnlates oppfølging som beskrevet i dette punktet kan FuglesangDahl kreve leietaker for de kostnader
som påløper for å reparere utstyret samt erstatning.

7. FORSIKRING – DEKNINGSOMFANG
Leietaker må holde utstyrer forsikret i leieperioden. Leietaker må tegne en forsikringsavtale for utstyret med FuglesangDahl. Forsikringen dekker
brann, tyveri, hærverk og andre skader som skyldes ytre faktorer på leid utstyr som benyttes i Norge. For lett hus, brakker, boligmoduler,
toaletter og containere, dekker forsikringen kun brann og tyveri. Forsikringen har en egenandel som angitt nedenfor og som ved skade alltid skal
betales av leietaker. Leietaker skal også bære kostnadene ved eventuelle skader som ikke dekkes av forsikring. For at forsikringen skal være
gyldig, må tyveri og skader meldes til politiet innen 24 timer. Leietaker må varsle FuglesangDahl om saksnummer fra politirapporten innenfor
ovennevnte periode.
I henhold til norsk lov har FuglesangDahl tegnet ansvarsforsikring for ethvert ansvar FuglesangDahl kan pådra seg for eventuelle skader forvoldt
overfor tredjepart eller dens eiendom (skade på eiendom). Forsikringen dekker skader som følge av enkelt hendelser som beløper seg til NOK
10 millioner. FuglesangDahl kan ikke gjøres ansvarlig for beløp som overstiger dette, noe som betyr at leietaker er ansvarlig for å ta ut ekstra
forsikring hvis forpliktelsen og risiko overstiger dette beløpet. Premie for forsikring belastes leietaker med 5 % av til enhver tid gjeldende prisliste.
Forsikringspremien fremkommer separat på faktura.
Ikke dekket av forsikringen:
– Skader forårsaket som følge av forsett eller grov uaktsomhet av leietaker og / eller leietakers ansatte og / eller av en uavhengig tredjepart
ansatt av leietaker. Alle nødvendige forholdsregler bør være tatt med hensyn til lagring av leid utstyr for å unngå unødig verditap og / eller skade
på utstyret forårsaket av for eksempel tyveri, hærverk, etc. Leietaker bærer alene ansvaret for skader på utstyret, og ansvaret er ikke begrenset
av eventuelle mangler som FuglesangDahl kan være ansvarlig for. Leietaker er derfor ansvarlig for skader på eiendom, personer og utstyr som
følge av, for eksempel feil vekt spesifikasjon eller uriktige opplysninger om bakkens/overflatens bæreevne uriktige eller ufullstendige beskrivelser
av forholdene på arbeidsstedet og tilgang til denne.
– FuglesangDahl påtar seg ikke ansvar for kostnader i noen form, som påløper i forbindelse med driftsavbrudd, tap av fortjeneste eller andre
indirekte tap eller følgeskader, uavhengig av om slike tap/skader kan tilskrives det innleide utstyr. Dette gjelder også for skader på maskiner,
arbeidsstans og forsinkelser forårsaket av krig, brann, streik, lockout, regulatoriske inngrep eller offentlig kunngjøringer, nedbør, lave
temperaturer, frostskader på vanninstallasjoner, vind eller andre værforhold.
– Skader forårsaket av , forsømmelse, feilhåndtering etc. må erstattes fullt ut inntil nypris for utstyret.
– Skader forårsaket av flom. — Skader i form av eller som følge av graffiti og innbrudd.
– Skader på lett hus, brakker, boligmoduler, toaletter og containere i form av eller som en følge av hærverk og stormer.
– Kostnader for berging, avhending og eventuell leveranse av nytt utstyr samt flytting av utstyr.
– Stillas netting og presenninger er ikke dekket av forsikringen. — Dersom transport av leid utstyr er foretatt av leietaker, leietakers ansatte, en
uavhengig speditør eller noen annen part som leietaker er ansvarlig for eller som leietaker har inngått en kontrakt for transport og / eller lasting
med. Dette omfatter også transport av tilhengerfestet utstyr.
– Når utstyr blir tauet på en lekter utenfor et havneområde (utover de ytre brygger) eller når utstyret ikke er godt festet til lekter.
– Utstyr som er skadet som følge av malearbeid, sandblåsing, betongsprøyting eller muring.
– Utstyr benyttet i nærhet av sjøvann, med mindre forholdsregler er tatt i form av ytterligere beskyttelse mot rust.
Egenandel:
Leietaker er ansvarlig for skader på utstyr innleid fra FuglesangDahl basert på følgende beregninger per forsikringstilfelle:
Produkter Ny verdi (NOK) Egenandel per forsikringstilfelle (NOK)
Bygg— og anleggs maskiner og heiser 0 – 100 000 5 000
Bygg— og anleggs maskiner og heiser 100 001 > 15 000

8. FORCE MAJEURE
FuglesangDahls plikt til å oppfylle avtalen faller bort dersom oppfyllelse ikke er mulig grunnet forhold som ligger utenfor FuglesangDahls kontroll
og som FuglesangDahl ikke kjente til på avtaleinngåelsestidspunktet (force majeure), herunder men ikke begrenset til naturfenomener, streik,
lockout, krig. Leietakeren kan i slike tilfeller ikke kreve erstatning for eventuelt tap som oppstår.

9. ANSVARSBEGRENSNING
Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person—, tings— og formueskader som er påført FuglesangDahl, dennes ansatte,
brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk (inklusive evt. driftsforstyrrelser).
FuglesangDahl kan ikke holdes ansvarlig for slike skader som nevnt med mindre FuglesangDahls personell har voldt skaden uaktsomt, eller
selskapet som sådan har opptrådt uaktsomt. FuglesangDahl er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap. FuglesangDahl
innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov. Dersom Leietaker har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig kan
FuglesangDahl også kreve dekket følgeskader, indirekte tap m.m. FuglesangDahl er fritatt ethvert godsansvar som måtte oppstå i leieperioden.

10. OPPSIGELSE – HEVING – MISLIGHOLD
Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris
løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, derunder
unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles forsvarlig av leietaker, kan FuglesangDahl heve avtalen
omgående og kreve utstyret tilbakelevert. I tillegg kan FuglesangDahl kreve erstatning i henhold til norsk lov. Leietaker kan heve avtalen dersom
FuglesangDahl vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, dog slik at FuglesangDahl skal gis rimelig tid til utbedring før hevning
kan finne sted.

11. TVANGSFULLBYRDELSE
Dersom leie og/eller tillegg ikke betales innen forfall, vedtar leietaker at utlevering av leieobjekt(er) kan kreves i medhold av
tvangsfullbyrdelsesloven (tvangsl.) § 13—2 2. ledd a). Av varsel etter tvangsl. § 4—18 skal det fremgå at utlevering kan unngås dersom leie
og/eller tillegg med renter og omkostninger blir betalt før fristen. Tilsvarende vedtar leietaker at utlevering kan kreves i medhold av tvangsl. § 13
2. ledd b), når en på forhånd avtalt leietid er løpt ut.

12. TVISTER
Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører
forhandlinger ikke frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler, så fremt partene ikke enes om annet. Rett verneting skal være den
kommune hvor FuglesangDahl til enhver tid har sitt hovedkontor.

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud