Miljøpolicy

Bedriftsetikk

FuglesangDahl forplikter seg til å sikre at arbeid som utføres skjer på grunnlag av et anerkjent ansettelsesforhold. Dette skal være etablert i henhold til gjeldende lover, forskrifter og praksis samt internasjonale arbeidsstandarder.

Vi arbeider for å minimere negative miljømessige konsekvensene av vår virksomhet, og vil fortrinnsvis velge leverandører som også sikrer etterlevelse av alle gjeldende miljølover og forskrifter.
Vi forplikter oss å behandle ansatte med respekt og verdighet og baserer vår drift på god forretningsetikk og etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter til enhver tid.

Mål og interne krav for FuglesangDahl AS

Vår virksomhet skal ha et effektivt miljøstyringssystem, dette innebærer at vi forplikter oss til å kontinuerlig arbeide med å redusere vår totale miljøbelastning. I tillegg til å være miljøfyrtårnsertifisert, har vi også egne interne krav i virksomheten — spesielt knyttet til avfall, energibruk, innkjøp og annen ytre belastning av miljøet.

HMS

 • Arbeide systematisk for å oppfylle kravene i interkontrollforskriften.
 • Trivsel og trygghet på arbeidsplassen — Oppfølging av nærmeste leder.
 • Jobbe aktivt for lavt sykefravær og tilby alternative arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå på de ansatte — Alle får tilbud om kompetanseheving årlig for at sikkerhet og miljøhensyn aktivt utføres hver dag.
 • Gode rutiner, instrukser og prosedyrer på hvert enkelt prosjekt utarbeides før oppstart.

Transport

 • Innfasing av klimanøytrale kjøretøy, så snart tilfredsstillende produkt er på markedet (2021).
 • Jobber aktivt for lavere utslipp fra vår egen varebilpark, med samkjøring av utstyr/materialer fra lager til prosjekter.
 • Bestillings- og leveringsrutiner med leverandør — Minimere og begrense miljøbelastning med faste utkjøringsdager og levering direkte til byggeplass fra leverandør.
 • Redusere all intern reiseaktivitet til et hensiktsmessig minimum.
 • Behovsprøving av all transport før gjennomføring.

Energi

 • Utnytter lokale energiressurser — Fjernvarme av 100 % råstoffutnyttelse fra InnTre AS brukes til oppvarming.
 • Påvirker brukeradferd — Rutiner for slukking av lys, lufting, alle elektroniske apparater slukkes ved endt arbeidsdag.
 • Lavenergibelysning, behovsstyrt belysning.
 • Årlig vedlikehold og service av ventilasjonsanlegg.
 • Månedlig oppfølging av energiforbruk.

Avfall

 • Mål om 85 % sorteringsgrad for hele bedriften.
 • Jobber kontinuerlig med avfallsreduserende tiltak på alle prosjekter. Avfallssystem, kildesortering og miljøsaneringsbeskrivelse på alle prosjekter i henhold til TEK 17.
 • Håndtere bilag, dokumenter og e-post mest mulig elektronisk. Rutiner for gjenbruk av materialer, kontorrekvisita og IKT-utstyr.
 • Avtaler med leverandører om resirkulering og gjenvinning av utstyr/materiell.

Innkjøp

 • Velge leverandører som kan dokumentere miljøprestasjon/rutiner.
 • Bidra til at bygg blir fleksible i arealbruk, og at de bygges på en måte som ivaretar miljøet best mulig i livsløpsperspektiv.
 • Påvirke sentrale leverandører til å sertifiseres som miljøfyrtårnbedrift.
 • Stille relevante krav om god innkjøps- og miljøkompetanse ved innhenting av anbud.

FuglesangDahl sin miljøpåvirkning

 • Påvirke våre kunder til å velge materialer og varer som er miljødeklarerte, mer miljøvennlige og som gir en energieffektiv løsning med lengre vedlikeholdsintervaller og har lengre levetid.
 • Selge overskuddsmateriell fra byggeplass til kunder og ansatte fremfor å skape avfall.
 • Tilbyr utleie av maskiner, verktøy og utstyr til både firma og privatpersoner.
 • Jobbe aktivt med å begrense vår totale belastning på miljøet, sammen med våre ansatte, slik at energiforbruk, utslipp av klimagasser og avfallsmengde, skapt av oss, er minimale.

FuglesangDahl ble førstegangs Miljøfyrtårnsertifisert i September 2012

Siden den gang har vi vært gjennom flere resertifiseringsprosesser. Miljøfyrtårn krever fornyelse hvert 3. år, og vi jobber kontinuerlig med nye tiltak og forbedringer.

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

 


Bli Miljøfyrtårn

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud